Project informatie

Werkgroep

Eén van de onderdelen uit het gebiedsplan dorp Moerdijk, is de ontwikkeling van de dorpshaven. De aanwezigheid van de haven in het dorp is één van de dingen die het dorp Moerdijk onderscheidend maakt ten opzichte van andere kernen. Het havengebied biedt kansen. Het havengebied moet een aantrekkelijke plek (uitloopgebied) zijn voor de inwoners van het dorp om te kunnen verblijven. En het havengebied moet het imago van het dorp als aantrekkelijk dorp om te wonen verder versterken.

Schelpenpad en schapenpad

Het gebied van en rond de haven moet als verblijfsgebied een grotere waarde krijgen voor de inwoners. Ook is er de wens om de haven steviger te koppelen met natuurgebied de Appelzak en met het dorp. In 2015 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Zo is er een schelpenpad van de haven naar de Appelzak aangelegd, met bankjes en verlichting. Er zijn plantenbakken geplaatst om het gebied wat op te fleuren, er zijn bomen geplant en de groenstrook is opgeknapt. Verder is in 2016 het ‘schapenpad’ aangelegd en opgeleverd, een pad vanuit de Julianastraat naar natuurgebied de Appelzak.

Uitwerking ontwerp dorpshaven

Door de dorpstafel zijn schetsen gemaakt voor de ontwikkeling van de havenbak en het aangrenzende openbaar gebied. Deze dienen als basis voor de verdere planvorming. Deze zijn verder uitgewerkt in concrete ontwerpen.

Ogenschijnlijk gebeurt er nu weinig aan de haven, maar op de achtergrond gebeurt er zeker het nodige. Er staan namelijk twee aanbestedingen op de rol, één voor het inwinnen van specialistische kennis voor het kunnen uitwerken van een alternatief (coupure) voor het huidige dijklichaam. Samen met het waterschap kan de haalbaarheid van dit alternatief dan serieus worden onderzocht. Een coupure zou de huidige gescheiden werelden tussen haven en dorp weer samen kunnen brengen. De andere aanbesteding betreft het technisch uitwerken, constructief tekenen en berekenen van de aanpak van de haven zoals die door de werkgroep is bedacht. Aanbestedingen zijn relatief langdurige maar juridisch belangrijke en noodzakelijke processen. Dat is dan ook de reden dat het stil lijkt.

De werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de dorpshaven in Moerdijk bestaat uit de volgende inwoners: Arie Dudok, Bianca Pieterse, Cor van Nispen, Henk van Hout, Huub Koman, Jessica Broekmeulen, Jack Stoop, John Geleijns, Kris Klykens, Leendert den Herder, Mark Klok, Martin Vos, Meindert Bijleveld, Marcel Kanters, Paul Welschen, Willem van Dalen, Loes van Leest, Nel van Meel, Dick Straasheijm en Angela Scherrenberg.