Project informatie

Werkgroep

Eén van de onderdelen uit het gebiedsplan dorp Moerdijk, is de ontwikkeling van de dorpshaven. De aanwezigheid van de haven in het dorp is één van de dingen die het dorp Moerdijk onderscheidend maakt ten opzichte van andere kernen. Het havengebied biedt kansen. Het havengebied moet een aantrekkelijke plek (uitloopgebied) zijn voor de inwoners van het dorp om te kunnen verblijven. En het havengebied moet het imago van het dorp als aantrekkelijk dorp om te wonen verder versterken.

Schelpenpad en schapenpad

Het gebied van en rond de haven moet als verblijfsgebied een grotere waarde krijgen voor de inwoners. Ook is er de wens om de haven steviger te koppelen met natuurgebied de Appelzak en met het dorp. In 2015 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Zo is er een schelpenpad van de haven naar de Appelzak aangelegd, met bankjes en verlichting. Er zijn plantenbakken geplaatst om het gebied wat op te fleuren, er zijn bomen geplant en de groenstrook is opgeknapt. Verder is in 2016 het ‘schapenpad’ aangelegd en opgeleverd, een pad vanuit de Julianastraat naar natuurgebied de Appelzak.

Stand van zaken

Over Waterfront zijn wat ontwikkelingen te melden. Zoals je misschien in de Moerdijkse Bode hebt gelezen, heeft Ballast Nedam een aanvraag ingediend voor de bouw van twee loodsen en de opslag van materialen op hun terrein aan Den Bels in Moerdijk. De loodsen hebben weliswaar een relatief beperkte omvang (ieder 12x30m op een terrein van dik 3 hectare), invulling van bedrijvigheid aan de westzijde van het Waterfront is gelet op onze plannen met het gebied een ongewenste ontwikkeling. Eerder waren we in gesprek met Ballast Nedam om de gronden te verwerven. Daarin konden we niet tot elkaar komen. In het overleg dat wij met Ballast hebben gevoerd naar aanleiding van de vergunningsaanvraag, is gezamenlijk de intentie uitgesproken om de komende periode af te tasten of we tot een prijs voor de grond kunnen komen die wel zowel de goedkeuring van Ballast als van de gemeente kan wegdragen.

De gelden om het project Waterfront te kunnen realiseren komen voort uit het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Op dit moment ligt die procedure bij het Europese Hof van Justitie, vanwege het feit dat de Raad van State (de hoogste bestuursrechter in Nederland) moeite heeft om de Nederlandse wetgeving inzake stikstof (dat een van de elementen is waar bij ruimtelijke plannen zoals het LPM aan getoetst moet worden) te rijmen met de Europese Habitatrichtlijn.  Om hier duidelijkheid over te verkrijgen heeft de Raad van State het Europese Hof dus om een nadere interpretatie van de Europese regels gevraagd. Hopelijk komt die duidelijkheid er in het najaar, zodat de Raad van State vervolgens een uitspraak kan doen in een aantal lopende zaken waarin de PAS-wetgeving betrokken is. Hierna komt het dossier LPM bij de Raad van State aan bod. Waarschijnlijk zal dus pas op zijn vroegst in de loop van 2019 duidelijk zijn of het LPM er mag komen. En dus of het Waterfront er kan komen.

Om in de tussenliggende periode niet stil te zitten, gaan we wel gewoon verder met de uitwerking van de plannen die door de werkgroep Waterfront zijn bedacht. Na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure is het bedrijf Arcadis naar voren gekomen als de partij die de technische uitwerking van onze plannen met de haven verder mag gaan vormgeven. Zij gaan de komende periode (vanaf heden) de haven in zijn totaliteit inmeten in x, y en z-coördinaten. De inmeting vindt plaats op zowel land als op het water. Om de toekomstige verharding goed te laten aansluiten op omliggende terreinen, opstallen en woningen worden waar nodig ook erfgrenzen en deurdrempels ingemeten. Ook de kwaliteit van de waterbodem wordt onderzocht. Hiervoor neemt Arcadis een aantal monsters uit de havenbodem.

De werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de dorpshaven in Moerdijk bestaat uit de volgende inwoners: Arie Dudok, Bianca Pieterse, Cor van Nispen, Henk van Hout, Huub Koman, Jessica Broekmeulen, Jack Stoop, John Geleijns, Kris Klykens, Leendert den Herder, Mark Klok, Martin Vos, Meindert Bijleveld, Marcel Kanters, Paul Welschen, Willem van Dalen, Loes van Leest, Nel van Meel, Dick Straasheijm en Angela Scherrenberg.