Project informatie

Werkgroep

Momenteel wordt op de Koekoeksedijk gefietst. Deze dijk wordt ook gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Deze combinatie van fiets- en gemotoriseerd verkeer voldoet niet aan het beginsel van ‘duurzaam veilig’. Het doel is door het aanleggen van een vrij liggend fietspad het fietsen tussen Moerdijk en Zevenbergen, zowel veiliger als recreatief aantrekkelijker te maken. Dit vrij liggend fietspad is tevens een onderdeel van een totaalplan voor fietsverbindingen in de Gemeente Moerdijk. Daarmee wordt de fietsverbinding tussen de verschillende kernen verbeterd.

Tracé

In een vooronderzoek zijn vier tracés gekozen die geschikt zouden kunnen zijn voor een vrij liggend fietspad. Om tot een keuze te komen voor de definitieve route is verder onderzoek gedaan. Gemeente Moerdijk en een afvaardiging van de dorpstafel Moerdijk hebben samen met Antea de afweging gemaakt welke route zowel verkeers- als sociaal veilig is voor fietsers, recreatief aantrekkelijk is, financieel haalbaar is en binnen een acceptabele termijn aangelegd kan worden.

Binnen het dorp Moerdijk is een peiling geweest naar de voorkeur van de bewoners. De resultaten van deze peiling zijn input voor het uitwerken van de plannen. Het doel is om binnen een zo kort mogelijke termijn een veilig en recreatief aantrekkelijk fietspad aan te leggen tussen Moerdijk en Zevenbergen, waar door schooljeugd, woon-werk verkeer, recreatieve fietsers, et cetera gebruik van wordt gemaakt. Het tracé ten oosten van de Roode Vaart is hierbij als voorkeur uitgekomen. Deze route wordt als meest veilige beschouwd. De verbinding is ook vanuit recreatief perspectief het meest gunstige; hij sluit aan bij de Roode Vaart en het landschap.

Stand van zaken

Het inrichtingsontwerp is definitief. In juli neemt het bestuur een besluit over dit ontwerp. Ook wordt een tweede fase voorgesteld aan het bestuur. Dit betreft het stuk vanaf brug Roode Vaart tot aan de Grintweg.
Met het waterschap is een akkoord bereikt over het behoud van de duiker. Dat betekent dat ter hoogte van de Krukweg een brugconstructie niet nodig is.
Op dit moment wordt gewerkt aan het programma van eisen. Dit programma van eisen is het kader om te komen tot een aanbestedingsprocedure. Volgens planning wordt de aanbestedingsprocedure in het laatste kwartaal van 2018 opgestart. De bedoeling is dat er begin het 2e kwartaal 2019 gestart wordt met de eerste fase (stuk vanaf brug Roode Vaart tot aan Zevenbergen).
De werkgroep zoekt naar gebieden voor de compensatie van de bomen die moeten worden gekapt. Minimaal 175 bomen moeten worden gekapt. Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de bomen een vorm van essenziekte hebben. Ook wordt onderzocht in hoeverre bomen behouden kunnen blijven. In elk geval worden alle bomen die gekapt worden gecompenseerd. Tijdens de dorpsavond konden inwoners compensatieplekken aanwijzen in en rond het dorp.
Van het ontwerp van het fietspad is een  visualisatie gemaakt. Deze is hierboven te zien.

De werkgroep bestaat uit: Nicole Eestermans, Sandra Nooren, Nathalie Dik, Miranda de Bot, Bianca Pieterse-Lockx en Mariejetta van Hal.