Project informatie

Werkgroep

Momenteel wordt op de Koekoeksedijk gefietst. Deze dijk wordt ook gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Deze combinatie van fiets- en gemotoriseerd verkeer voldoet niet aan het beginsel van ‘duurzaam veilig’. Het doel is door het aanleggen van een vrij liggend fietspad het fietsen tussen Moerdijk en Zevenbergen, zowel veiliger als recreatief aantrekkelijker te maken. Dit vrij liggend fietspad is tevens een onderdeel van een totaalplan voor fietsverbindingen in de Gemeente Moerdijk. Daarmee wordt de fietsverbinding tussen de verschillende kernen verbeterd.

Tracé

In een vooronderzoek zijn vier tracés gekozen die geschikt zouden kunnen zijn voor een vrij liggend fietspad. Om tot een keuze te komen voor de definitieve route is verder onderzoek gedaan. Gemeente Moerdijk en een afvaardiging van de dorpstafel Moerdijk hebben samen met Antea de afweging gemaakt welke route zowel verkeers- als sociaal veilig is voor fietsers, recreatief aantrekkelijk is, financieel haalbaar is en binnen een acceptabele termijn aangelegd kan worden.

Binnen het dorp Moerdijk is een peiling geweest naar de voorkeur van de bewoners. De resultaten van deze peiling zijn input voor het uitwerken van de plannen. Het doel is om binnen een zo kort mogelijke termijn een veilig en recreatief aantrekkelijk fietspad aan te leggen tussen Moerdijk en Zevenbergen, waar door schooljeugd, woon-werk verkeer, recreatieve fietsers, et cetera gebruik van wordt gemaakt. Het tracé ten oosten van de Roode Vaart is hierbij als voorkeur uitgekomen. Deze route wordt als meest veilige beschouwd. De verbinding is ook vanuit recreatief perspectief het meest gunstige; hij sluit aan bij de Roode Vaart en het landschap.

Het Moerdijkse College en de gemeenteraad zijn in januari 2017 akkoord gegaan met dit voorkeurstrace. Deze fietsroute wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, om na grondverwerving en planprocedure, te kunnen worden aanbesteed als werk. Naar verwachting kan dan begin 2018 worden gestart met de uitvoering.

Stand van zaken

Het bestuur neemt over een maand een besluit over het inrichtingsontwerp van het fietspad. Het ontwerp hiervan zie je op onze website, dorpmoerdijk.nl.
Met het waterschap zijn we in overleg over de technische voorzieningen van de bestaande duiker. Er worden nu berekeningen uitgevoerd om aan te tonen dat de duiker onder strenge voorwaarden verlengd kan worden. De eerste resultaten zijn positief.

Het fietspad komt deels op het grondgebied van het Havenbedrijf. Met het havenbedrijf wordt overleg gevoerd over de aanleg van een gedeelte van het fietspad vanaf de brug tot aan de Appelweg en mogelijk tot aan de Grintweg. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar het Havenbedrijf heeft aangegeven hierin te willen participeren. Het gedeelte van de fietsverbinding tot de A17 valt binnen het beheergebied van het Havenbedrijf.

In maart vond het vervolgonderzoek plaats van de herhuisvesting van de vleermuizen in het gebied. Ongeveer 5 vleermuisfamilies zijn gelokaliseerd. Voor de herhuisvesting worden in totaal 20 vleermuiskasten aangeschaft, die in juni geplaatst worden. Door de tijdige herhuisvesting van de vleermuizen wordt de uitvoering van de werkzaamheden van het fietspad niet onnodig vertraagd.
Door de aanleg van het fietspad moeten veel bomen gekapt worden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een groot aantal bomen (de kans op) essenziekte hebben en op termijn gekapt moeten worden. Met de werkgroep zijn een aantal geschikte locaties in beeld gebracht. Die worden nu in aantallen en kosten in beeld gebracht. Antea is ook bezig met het visualiseren van de ligging van het fietspad langs de dijk met daarbij het effect als de bomen gekapt zijn. Op de dorpsavond van woensdag 20 juni willen we het inrichtingsontwerp en de visualisatie presenteren.

De werkgroep bestaat uit: Nicole Eestermans, Sandra Nooren, Nathalie Dik, Miranda de Bot, Bianca Pieterse-Lockx en Mariejetta van Hal.