Project informatie

Werkgroep

Momenteel wordt op de Koekoeksedijk gefietst. Deze dijk wordt ook gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Deze combinatie van fiets- en gemotoriseerd verkeer voldoet niet aan het beginsel van ‘duurzaam veilig’. Het doel is door het aanleggen van een vrij liggend fietspad het fietsen tussen Moerdijk en Zevenbergen, zowel veiliger als recreatief aantrekkelijker te maken. Dit vrij liggend fietspad is tevens een onderdeel van een totaalplan voor fietsverbindingen in de Gemeente Moerdijk. Daarmee wordt de fietsverbinding tussen de verschillende kernen verbeterd.

Tracé

In een vooronderzoek zijn vier tracés gekozen die geschikt zouden kunnen zijn voor een vrij liggend fietspad. Om tot een keuze te komen voor de definitieve route is verder onderzoek gedaan. Gemeente Moerdijk en een afvaardiging van de dorpstafel Moerdijk hebben samen met Antea de afweging gemaakt welke route zowel verkeers- als sociaal veilig is voor fietsers, recreatief aantrekkelijk is, financieel haalbaar is en binnen een acceptabele termijn aangelegd kan worden.

Binnen het dorp Moerdijk is een peiling geweest naar de voorkeur van de bewoners. De resultaten van deze peiling zijn input voor het uitwerken van de plannen. Het doel is om binnen een zo kort mogelijke termijn een veilig en recreatief aantrekkelijk fietspad aan te leggen tussen Moerdijk en Zevenbergen, waar door schooljeugd, woon-werk verkeer, recreatieve fietsers, et cetera gebruik van wordt gemaakt. Het tracé ten oosten van de Roode Vaart is hierbij als voorkeur uitgekomen. Deze route wordt als meest veilige beschouwd. De verbinding is ook vanuit recreatief perspectief het meest gunstige; hij sluit aan bij de Roode Vaart en het landschap.

Stand van zaken

Tijdens de dorpstafel op donderdag 6 december is gevraagd naar de actuele planning van het fietspad. Deze zie je op de bovenste foto. Daarnaast staat de visualisatie van het fietspad.

De werkgroep bestaat uit: Nicole Eestermans, Sandra Nooren, Nathalie Dik, Miranda de Bot, Bianca Pieterse-Lockx en Mariejetta van Hal.