Project informatie

Werkgroep

Het sluipverkeer met name van- en op weg naar het haven en industriegebied is al jaren een probleem voor het dorp Moerdijk. Daarnaast is er op een aantal plaatsen de wens tot een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Met name voor de entree van het dorp vanaf het zuiden. De entree van het dorp is mede bepalend in de beeldvorming over het dorp.

Maatregelen

Deze werkgroep houdt zich bezig met plannen om de uitstraling van het dorp te verbeteren door delen van het openbaar gebied op te knappen en de hinder door het sluipverkeer te verminderen. Door de werkgroep is een aantal plaatsen geïnventariseerd waar een kwaliteitsslag wenselijk is. Daarvoor zijn de eerste schetsen gemaakt. De werkgroep heeft gekeken naar ingrepen in het openbaar gebied die tevens een oplossing bieden voor het sluipverkeer. De gemaakte schetsen zijn de basis voor de verdere planvorming. De schetsen worden verder uitgewerkt. Dit gebeurt niet enkel met de dorpstafel, maar ook met de direct omwonenden van de plaatsen waar de maatregelen worden getroffen. De fasering van de uitvoering van de maatregelen wordt zoveel mogelijk afgestemd op het regulier onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte.

De ingrepen in het openbaar gebied richten zich op de volgende maatregelen:
– Afmaken vrij liggend fietspad zuidkant dorp Moerdijk;
– Grintweg, inrichting veilig verkeer;
– Herinrichting Steenweg tussen Havendijk en Kerk;
– Herinrichting Steenweg tussen spoorlijn en kruising JW Frisostraat.

In mei 2016 is de eerste actie vanuit deze werkgroep zichtbaar geworden in de openbare ruimte: het gebied rondom de klokkenstoel aan de Steenweg/Havenkant is opgeknapt. Daarnaast is de renovatie en herinrichting van de Julianastraat uitgevoerd en het Schapenpad (overgang Julianastraat – Appelzak) aangelegd.

Stand van zaken

Afgelopen zomer is gestart met het afmaken van het vrijliggend fietspad aan de Steenweg. Tijdens de voorbereidingen startte een proef met verkeerslichten als doseersysteem om het sluipverkeer aan te pakken. Uit de praktijk blijkt dat het doseersysteem geen oplossing is. Daarom kijken we nu naar een mogelijke alternatieve route. Ook is het goed om na te gaan welke bestemming het verkeer heeft. Is het bestemmingsverkeer naar de Appelweg of sluipverkeer naar het Haven- en Industrieterrein? Dit gaan we nader onderzoeken.

De werkzaamheden op de Steenweg zijn zo goed als klaar. Het stuk voor het spoor en de oversteek van het fietspad is klaar. De verlichting wordt binnenkort geplaatst en de beplanting volgt later. De herinrichting van het eerste gedeelte van de Steenweg (vanaf het spoor tot de splitsing Johan Willem Frisostraat) wordt in het tweede kwartaal van 2018 aangepakt.

De inwoners die deelnemen in deze werkgroep zijn: Nicole Bartelen, René van Santbergen, Bianca Verstappen-Vaartmans, Henri Tetteroo (Openbare ruimte), Kees Scheenaard, Jan de Visser, Hennie Grauwmans en Michel Holland (Verkeershinder).