Project informatie

Werkgroep

Het sluipverkeer met name van- en op weg naar het haven en industriegebied is al jaren een probleem voor het dorp Moerdijk. Daarnaast is er op een aantal plaatsen de wens tot een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Met name voor de entree van het dorp vanaf het zuiden. De entree van het dorp is mede bepalend in de beeldvorming over het dorp.

Maatregelen

Deze werkgroep houdt zich bezig met plannen om de uitstraling van het dorp te verbeteren door delen van het openbaar gebied op te knappen en de hinder door het sluipverkeer te verminderen. Door de werkgroep is een aantal plaatsen geïnventariseerd waar een kwaliteitsslag wenselijk is. Daarvoor zijn de eerste schetsen gemaakt. De werkgroep heeft gekeken naar ingrepen in het openbaar gebied die tevens een oplossing bieden voor het sluipverkeer. De gemaakte schetsen zijn de basis voor de verdere planvorming. De schetsen worden verder uitgewerkt. Dit gebeurt niet enkel met de dorpstafel, maar ook met de direct omwonenden van de plaatsen waar de maatregelen worden getroffen. De fasering van de uitvoering van de maatregelen wordt zoveel mogelijk afgestemd op het regulier onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte.

De ingrepen in het openbaar gebied richten zich op de volgende maatregelen:
– Afmaken vrij liggend fietspad zuidkant dorp Moerdijk;
– Grintweg, inrichting veilig verkeer;
– Herinrichting Steenweg tussen Havendijk en Kerk;
– Herinrichting Steenweg tussen spoorlijn en kruising JW Frisostraat.

De maatregelen die zijn afgerond:
– Opknappen van het gebied rondom de klokkenstoel aan de Steenweg/Havenkant;
– Uitvoering van de renovatie en herinrichting van de Julianastraat;
– Aanleg van het Schapenpad (overgang Julianastraat – Appelzak);
– Afronden van de herinrichting van de eerste fase Steenweg.

Stand van zaken

Begin oktober kwam de werkgroep bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken.  Een van de onderwerpen was het plaatsen van nieuwe borden om duidelijk aan te geven hoe de gewenste route is voor automobilisten naar het industrieterrein. Deze zijn ondertussen geplaatst bij de rotonde nabij de A15 en bij de kruising bij de Blokdijk. Ook is een digitaal waarschuwingsbord geplaatst ter hoogte van Goorden. Dit bord geeft aan als er calamiteiten zijn op het haven- en industrieterrein.

Vanuit de werkgroep is verzocht om een DSI (Dynamische SnelheidsInformatie) op te hangen om de snelheid op de Steenweg te meten. Deze wordt binnenkort opgehangen op de Steenweg tegenover autobedrijf Moerdijk.

Het sluipverkeer blijft een belangrijk onderwerp en aandachtspunt van de werkgroep. De aanpak van het sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek is een voorbeeld hoe de werkgroep het ook graag ziet in dorp Moerdijk. Bekeken wordt hoe een soortgelijke variant past in het dorp. Een opzet van deze variant presenteren we tijdens de dorpstafel.

Aandachtspunten van de werkgroep zijn de versmalling op JW Frisostraat en het doen van een meting. Op korte termijn vindt deze meting plaats op een locatie in afstemming met de werkgroep waar de snelheid en intensiteit gemeten wordt.

De inwoners die deelnemen in deze werkgroep zijn: Nicole Bartelen, René van Santbergen, Bianca Verstappen-Vaartmans, Henri Tetteroo (Openbare ruimte), Kees Scheenaard, Jan de Visser, Hennie Grauwmans en Michel Holland (Verkeershinder).