Project informatie

Werkgroep

Het sluipverkeer met name van- en op weg naar het haven en industriegebied is al jaren een probleem voor het dorp Moerdijk. Daarnaast is er op een aantal plaatsen de wens tot een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Met name voor de entree van het dorp vanaf het zuiden. De entree van het dorp is mede bepalend in de beeldvorming over het dorp.

Maatregelen

Deze werkgroep houdt zich bezig met plannen om de uitstraling van het dorp te verbeteren door delen van het openbaar gebied op te knappen en de hinder door het sluipverkeer te verminderen. Door de werkgroep is een aantal plaatsen geïnventariseerd waar een kwaliteitsslag wenselijk is. Daarvoor zijn de eerste schetsen gemaakt. De werkgroep heeft gekeken naar ingrepen in het openbaar gebied die tevens een oplossing bieden voor het sluipverkeer. De gemaakte schetsen zijn de basis voor de verdere planvorming. De schetsen worden verder uitgewerkt. Dit gebeurt niet enkel met de dorpstafel, maar ook met de direct omwonenden van de plaatsen waar de maatregelen worden getroffen. De fasering van de uitvoering van de maatregelen wordt zoveel mogelijk afgestemd op het regulier onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte.

De ingrepen in het openbaar gebied richten zich op de volgende maatregelen:
– Afmaken vrij liggend fietspad zuidkant dorp Moerdijk;
– Grintweg, inrichting veilig verkeer;
– Herinrichting Steenweg tussen Havendijk en Kerk;
– Herinrichting Steenweg tussen spoorlijn en kruising JW Frisostraat.

De maatregelen die zijn afgerond:
– Opknappen van het gebied rondom de klokkenstoel aan de Steenweg/Havenkant;
– Uitvoering van de renovatie en herinrichting van de Julianastraat;
– Aanleg van het Schapenpad (overgang Julianastraat – Appelzak);
– Afronden van de herinrichting van de eerste fase Steenweg.

Stand van zaken

De komende maanden staat het volgende op de planning:

  • De beplanting van de Steenweg, het gedeelte tussen buiten de bebouwde kom en de JW Frisostraat, wordt medio november aangeplant.
  • Aan de Klaverpolderse weg gaat regulier onderhoud plaatsvinden, klein onderhoud aan het asfalt.
  • In de tweede helft van september wordt gestart met het planten van bollen en het zaaien kruidenmengsels.
  • Het talud aan de Grintweg krijgt in oktober kruidenrijk gras in plaats van gazon.
  • Voor fase 2 van de Steenweg (het gedeelte tussen de haven en het dorpshart) start de voorbereiding.


De inwoners die deelnemen in deze werkgroep zijn: Nicole Bartelen, René van Santbergen, Bianca Verstappen-Vaartmans, Henri Tetteroo (Openbare ruimte), Kees Scheenaard, Jan de Visser, Hennie Grauwmans en Michel Holland (Verkeershinder).