Project informatie

Werkgroep

Het sluipverkeer met name van- en op weg naar het haven en industriegebied is al jaren een probleem voor het dorp Moerdijk. Daarnaast is er op een aantal plaatsen de wens tot een kwaliteitsslag in het openbaar gebied. Met name voor de entree van het dorp vanaf het zuiden. De entree van het dorp is mede bepalend in de beeldvorming over het dorp.

Maatregelen

Deze werkgroep houdt zich bezig met plannen om de uitstraling van het dorp te verbeteren door delen van het openbaar gebied op te knappen en de hinder door het sluipverkeer te verminderen. Door de werkgroep is een aantal plaatsen geïnventariseerd waar een kwaliteitsslag wenselijk is. Daarvoor zijn de eerste schetsen gemaakt. De werkgroep heeft gekeken naar ingrepen in het openbaar gebied die tevens een oplossing bieden voor het sluipverkeer. De gemaakte schetsen zijn de basis voor de verdere planvorming. De schetsen worden verder uitgewerkt. Dit gebeurt niet enkel met de dorpstafel, maar ook met de direct omwonenden van de plaatsen waar de maatregelen worden getroffen. De fasering van de uitvoering van de maatregelen wordt zoveel mogelijk afgestemd op het regulier onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte.

De ingrepen in het openbaar gebied richten zich op de volgende maatregelen:
– Afmaken vrij liggend fietspad zuidkant dorp Moerdijk;
– Grintweg, inrichting veilig verkeer;
– Herinrichting Steenweg tussen Havendijk en Kerk;
– Herinrichting Steenweg tussen spoorlijn en kruising JW Frisostraat.

De maatregelen die zijn afgerond:
– Opknappen van het gebied rondom de klokkenstoel aan de Steenweg/Havenkant;
– Uitvoering van de renovatie en herinrichting van de Julianastraat;
– Aanleg van het Schapenpad (overgang Julianastraat – Appelzak);
– Afronden van de herinrichting van de eerste fase Steenweg.

Stand van zaken

Aannemings- en handelsmaatschappij Schapers is op 23 april gestart met de herinrichting van de Steenweg. Deze fase betreft het stuk vanaf de spoorwegovergang tot aan de kruising met de J.W. Frisostraat. De Steenweg is voor al het verkeer afgesloten gedurende de werkzaamheden. Deze duren tot medio juli. Met deze reconstructie willen we de snelheid terugbrengen en de route minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Daarnaast draagt deze herinrichting ook bij aan de uitstraling van het dorp.

Ondertussen zijn enkele bomen en hagen verwijderd en is de gehele asfaltverharding gefreesd en afgevoerd. Momenteel zijn we bezig met de rioleringswerkzaamheden over het gehele traject. De voetpaden blijven zoveel mogelijk bereikbaar met kunststof loopschotten. Direct omwonenden worden via brieven en de contactpersoon vanuit de gemeente Moerdijk of van aannemings- en handelsmaatschappij Schapers geïnformeerd.

De inwoners die deelnemen in deze werkgroep zijn: Nicole Bartelen, René van Santbergen, Bianca Verstappen-Vaartmans, Henri Tetteroo (Openbare ruimte), Kees Scheenaard, Jan de Visser, Hennie Grauwmans en Michel Holland (Verkeershinder).